מאמרים

בימים אלה החל מינהל מקרקעי ישראל בשליחת הודעות מקדימות בעניין העברת הבעלות בבית מגוריכם על שמכם ב"טאבו".

במסגרת הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל תוקנה לכם ללא תמורה הבעלות המלאה בבית מגוריכם. המשמעות היא כי זכותכם במקרקעין הרשומה כ"זכות חכירה מהוונת" תהפוך בסיומו של התהליך לזכות בעלות מלאה.

משמעות הדבר היא, שלא תדרשו לקבל את אישורו של מינהל מקרקעי ישראל ו/או את הסכמתו לביצוע פעולות במקרקעין כגון מכירה, העברה ללא תמורה ורישום ירושה, ואף לא תאלצו לשלם למינהל מקרקעי ישראל סכום כספי כלשהוא.

בהחלטה 1185 של מועצת המקרקעין מפורט באילו נכסים תוקנה זכות בעלות ללא תשלום. כך למשל תוקנה זכות בעלות ללא תשלום בדירה בבניין רווי למגורים ובנכס צמוד קרקע אשר גודלו אינו עולה על 280 מ'"ר.

בנוסף, במגרש שגודלו עד 280 מ"ר ששולמה בגינו תמורה למינהל בעת ההקצאה על פי שטח לבניה בפועל, יכיר המינהל בתשלום זה כתשלום עבור מלוא הזכויות בתוכנית בעת ההקצאה.

עבור נכסים אשר גודלם עולה על 280 מ"ר תאלצו לשלם בתמורה להקניית הבעלות. שיטת התשלום בנויה במדרגות כמפורט בהחלטה.

בנוסף, במגרש שגודלו מעל 280 מ"ר ששולמה בגינו תמורה למינהל בעת ההקצאה על פי שטח לבניה בפועל, תשלמו עבור יתרת הזכויות בתוכנית עד מלוא הזכויות בתוכנית בעת ההקצאה.

ומה כאשר זכות החכירה לא רשומה כלל בטאבו? או כאשר זכות החכירה רשומה אך לא מהוונת? כל מגרשי המגורים הכלולים ברפורמה, ניתנים לשדרוג מחכירה לא מהוונת לזכות בעלות רק לאחר רישומן בטאבו ולאחר תשלום דמי היוון למינהל, שיתווספו לתשלום בעבור הבעלות, במקרים שיידרש.

לבדיקה משפטית של רישום זכויותיכם בבית מגוריכם מומלץ לפנות למשרד עו"ד המתמחה בתחום.

המאמר פורסם בעיתונות בחודש מרץ 2012